Gozdovi kot najpomembnejši vir lesne biomase

Objavljeno od na Sep 25, 2014 v Blog | Komentarji so izklopljeni za Gozdovi kot najpomembnejši vir lesne biomase

Do leta 2020 povečanje poseka lesa za več kot 100 %
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarski inštitut Slovenije ter Agencija za učinkovito rabo energije (FAO 2005) so pred slabim desetletjem v raziskavah potrdili ustaljeno prepričanje, da  so v Sloveniji daleč najpomembnejši vir lesne biomase za energijo prav gozdovi. Ugotovili so, da se v zasebnih gozdovih v zadnjih letih poseka le približno dve tretjini tiste količine lesa, ki bi ga bilo možno posekati po gozdnogospodarskih načrtih. V Sloveniji prevladuje majhna zasebna gozdna posest (v povprečju meri le 2,6 ha), saj majhni gozdni posestniki nimajo ekonomskega interesa za gospodarjenje s svojimi gozdovi, zlasti v primerih, ko bi s sečnjo pridobili le manj kakovostne sortimente. Po projekcijah ZGS bi lahko do leta 2020 povečali posek lesa uporabnega v energetske namene za več kot 100 %.

Okrog 300.000 m³  letno v energetske namene
Lastniki zemljišč lahko na svojem ozemlju vsako leto pridobijo precej lesa slabše kakovosti (vejevje, ostanki žive meje, posek starega sadnega drevja, debelejših vej itd.). Čeprav o lesni zalogi in prirastku lesa na negozdnih zemljiščih nismo imeli v Sloveniji do leta 2004 nobenih podatkov, je pred desetimi leti Zavod za gozdove Slovenije z metodo dvostopenjskega vzorčenja na negozdnih zemljiščih ocenil prirastek, lesno zalogo ter potencial lesa, ki je uporaben v energetske namene. Raziskava je bila opravljena v okviru mednarodnega projekta ob strokovni in finančni pomoči organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in hrano FAO. Študija je pokazala, da je na negozdnih zemljiščih v Sloveniji trajno razpoložljivo okrog 300.000 m³ lesa letno, ki bi ga lahko uporabili v energetske namene.

V kolikor imate drva sami, vam priporočamo peč na drva FK.